MCE Årsmöte 2020

Till detta evenemang vill vi gärna ha föranmälan via mail. Detta för att vi ska kunna hålla Corona restriktioner och tillgodose minimal risk för riskgrupper – läs igenom och anmäl!

 
Kära medlemmar!
 
Detta är den officiella kallelsen till alla medlemmar i Stockholms största märkesoberoende motorcykelklubb MCE – Motorcykelentusiasterna.
Det har varit ett minst sagt annorlunda verksamhetsår. En pandemi har begränsat våra aktiviteter men vi har lyckats arrangera om mycket och kunnat ha en hel del MC-kul på vägen.
Årets möte kommer vara Corona anpassat så läs noga igenom dina möjligheter att delta nedan.
 
Härmed är du som medlem officiellt kallad till 2020 års årsmöte i Motorcykelentusiasterna, lördagen den 7 november 2020.
Plats: MCE Kåken och Online*
 
Hålltider under dagen:
* Det traditionella grusrejset startar kl. 12:00 – INSTÄLLT
* Lättare lunch från ca 13:00
* Årsmötet: startar kl. 14:00* – UTOMHUS
* MCE Pubafton från ca 16:00 – INSTÄLLT
 
Under mötet kommer följande, av stadgarna föreskrivna, punkter att avhandlas:
* Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
* Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
* Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
* Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
* Val av styrelseledamöter enligt § 11 i stadgarna
* Val av två revisorer
* Val av valberedning
* Frågor enligt § 8 i stadgarna skall behandlas (angående inkomna motioner)
* Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
* Fastställande av budget för 2021
* Övriga frågor enligt föredragningslista
 
NOTERA! Motioner som skall ligga till grund för eventuella beslut på årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda 10 dagar före årsmötet dvs. 27/10. Skickas till Styrelsen på styrelsen@mce.se
 
Anmälan:
För att hålla koll på antalet deltagare på plats både vad gäller mat åtgång men också med tanke på Corona anpassning vill vi gärna ha in en föranmälan. Detta görs via mail till info@mce.se
Ange Namn på de du anmäler samt om du kommer delta på plats eller online.
 
Online*
I år kommer vi erbjuda medlemmar att delta på mötet även via online länk på två sätt.
 
* Deltagare som är på plats men sitter utomhus lyssnar in på mötet via länk och har då också rösträtt. Utsedda rösträknare räknar då rösterna både inom- och utomhus.
 
* Deltagare som inte är på plats vid Kåken kan lyssna in på mötet men har då ingen rösträtt om inte fullmakt via ombud lämnats in till styrelsen innan mötet börjar.
Länk till online deltagare sänds ut senast en dag innan årsmötet.
Förslag på nomineringar till styrelseposter för verksamhetsår 2021 skickas till valberedningen via valberedningen@mce.se
MCE Stadgar samt denna kallelse finns i PDF format i det mail som gått ut.
 
 
Varmt välkomna!
 

Styrelsen i MCE
Please follow and like us: